جهت ارسال نمایشنامه، فایل زیر را دانلود نموده و مطابق با آن عمل نمایید.

فرم ارسال نمایشنامه های جشنواره

لینک جهت ثبت نام:

ثبت نام