دو کتاب درباره «شاهنامه» فردوسی منتشر شد

دو کتاب درباره «شاهنامه» فردوسی منتشر شد به نقل از جشنواره نمایشنامه نویسی به زبان های خارجی /کتاب‌های «تاریخ و فرهنگ باستانی ایرانیان و شاهنامه

ادامه مطلب