نمونه ای از شعر های شاهنامه در مورد دین

در شاهنامه ی فردوسی در مورد بسیاری از موارد صحبت شده است. مواردی که بسیار مهم و اساسی هستند و الزامی است که به آن ها پرداخته شود، مانند: سلامتی،

ادامه مطلب