پشتیبانان فردوسی

فردوسی شش نفر را در شاهنامه ستوده‌است: نخست منصور بن ابومنصور محمد فرزند حکمران طوس در آغاز سرایش شاهنامه،دوم سلطان محمود، سوم ابوالعباس اسفراینی

ادامه مطلب